Γενικοί Όροι

Γενικοί Όροι

Άρθρο 1 – Γενικά
1. Το Fertilily.com αποτελεί πρωτοβουλία, εμπορική ονομασία και τμήμα της Rosesta Medical BV.
2. Το Fertilily.com ασχολείται με την ανάπτυξη και αποδοχή παραγγελιών για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, παρελκομένων και υπηρεσιών στην περιοχή αυτή, κατά την ευρύτερη δυνατή έννοια.
3. Η Rosesta Medical BV διαχειρίζεται παραγγελίες και παραδόσεις των προαναφερθέντων προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε καταναλωτές όσο και στην επαγγελματική αγορά.

Άρθρο 2 – Ορισμοί
Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις:
Προϊόντα: ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σχετικά αντικείμενα και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της σύλληψης.
Ο Επιχειρηματίας: Η Rosesta Medical BV ή κάποιος από τους εκπροσώπους της.
Ο Καταναλωτής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επικοινωνεί με το Fertilily.com ή τον Επιχειρηματία για τη σύναψη μιας Συμφωνίας.
Συμφωνία: Κάθε Εξ Αποστάσεως Συμφωνία που αφορά την αγορά ενός κινητού αντικειμένου που συνάπτεται μεταξύ του Επιχειρηματία και του Καταναλωτή, τυχόν αλλαγή ή προσθήκη, καθώς και κάθε (νομική) πράξη κατά την προετοιμασία και εφαρμογή της εν λόγω Συμφωνίας.
Εξ Αποστάσεως Συμφωνία: Η Συμφωνία για την οποία, μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης, γίνεται αποκλειστική χρήση μίας ή περισσότερων τεχνικών εξ αποστάσεως επικοινωνίας,όπως για παράδειγμα, μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 3 – Εφαρμοσιμότητα
1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές του Επιχειρηματία και τις Εξ Αποστάσεως Συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ του Επιχειρηματία και του Καταναλωτή, αναφορικά με τα Προϊόντα.
2. Μπορείτε να βρείτε τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις στον δικτυακό τόπο. Πριν από την αποστολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να συμφωνήσει με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο ελέγχου και κάνοντας κλικ στο κουμπί τελικής επιβεβαίωσης της αποστολής. Οι πελάτες μπορούν να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία της παραγγελίας τους χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες λειτουργίες του δικτυακού τόπου για να φυλάξουν το αποθηκευμένο αντίγραφο.
3. Δεν ισχύουν τυχόν Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που χρησιμοποιούνται από τον πελάτη ή άλλοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Ο πελάτης μπορεί να βασιστεί μόνο σε εναλλακτικούς ή/και πρόσθετους όρους εάν και εφόσον το Fertilily.com τους αποδεχτεί εγγράφως. Οι εν λόγω εναλλακτικοί ή πρόσθετοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν την εφαρμοσιμότητα των άλλων διατάξεων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη Συμφωνία για την οποία έχουν συμφωνηθεί ρητά εγγράφως.
4. Ο Επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να συμπληρώσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Ωστόσο, τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες δεν θα ισχύουν για την εκάστοτε υφιστάμενη Συμφωνία.

Άρθρο 4 – Πληροφορίες εκ των προτέρων
1. Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, ο Επιχειρηματίας θα παράσχει στον καταναλωτή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει νόμου εγγράφως ή κατά τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευσή τους σε προσβάσιμο σημείο από τον Καταναλωτή με χρήση ανθεκτικού μέσου μεταφοράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παρακάτω:
α. διεύθυνση του Επιχειρηματία, στην οποία μπορεί να μεταβεί ο Καταναλωτής
β. όροι που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σε σχέση με την επιστροφή προϊόντων ή σαφής δήλωση αναφορικά με την εξαίρεση από το δικαίωμα επιστροφής
γ. πληροφορίες σχετικά με εγγυήσεις και τυχόν υπηρεσίες που παρέχονται μετά την αγορά
δ. πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5, παράγραφο 2, εκτός εάν έχουν ήδη παρασχεθεί στον Καταναλωτή

Άρθρο 5 – Τιμές
1. Η τιμή που αναφέρεται στην προσφορά του Επιχειρηματία είναι η τιμή των Προϊόντων που πρόκειται να παραδοθούν.
2. Σε περίπτωση επιβάρυνσης του Καταναλωτή με πρόσθετα έξοδα αποστολής, παράδοσης ή ταχυδροµείου, ο Επιχειρηματίας πρέπει να τα γνωστοποιήσει συγκεκριμένα στον Καταναλωτή πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας.
3. Όλες οι τιμές δηλώνονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας.
4. Τυχόν εκπτώσεις χορηγούνται μόνο μία φορά. Εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί στο παρελθόν δεν δεσμεύουν με κανέναν τρόπο το Fertilily.com σε περίπτωση μελλοντικής Συμφωνίας.

Άρθρο 6 – Σύναψη Συμφωνίας
1. Κάθε δήλωση του Fertilily.com σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Προϊόντων στον δικτυακό τόπο συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν περιλαμβάνει δεσμευτική προσφορά εκ μέρους του Επιχειρηματία. Η Συμφωνία συνάπτεται τη στιγμή που ο Επιχειρηματίας επιβεβαιώνει την παραγγελία που υπέβαλε ο Καταναλωτής. 

2. Ο Επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες πελατών ανά πάσα στιγμή. Εάν ο Επιχειρηματίας ασκήσει το δικαίωμά του να απορρίψει μια παραγγελία, ενημερώνει τον πελάτη όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη λήψη της παραγγελίας.
3. Μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Επιχειρηματίας αποστέλλει στον πελάτη email ως επιβεβαίωση του περιεχομένου της Συμφωνίας που έχει συναφθεί.
4. Οι πληροφορίες, εικόνες, ανακοινώσεις, διαφημίσεις, προσφορές κ.λπ. που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο ή αποστέλλονται με email ή άλλο μέσο επικοινωνίας και εντάσσονται στο πλαίσιο της προσφοράς, καθώς και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των Προϊόντων, παρουσιάζονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, ο Επιχειρηματίας δεν εγγυάται ότι όλες οι προσφορές και τα Προϊόντα αντιστοιχούν απόλυτα στις πληροφορίες που παρέχονται, εκτός εάν οι πληροφορίες ορίζονται ως συμβατικές πληροφορίες.

Άρθρο 7 – Εκτέλεση της Συμφωνίας
1. Ο Επιχειρηματίας εγγυάται ότι κάθε αντικείμενο που παραδίδεται συμμορφώνεται με τη Συμφωνία και με τις επικοινωνίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Επιχειρηματία και τους προμηθευτές του σχετικά με το αντικείμενο. Ο Επιχειρηματίας επίσης εγγυάται ότι το αντικείμενο διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την προβλεπόμενη χρήση του.

2. Ο Επιχειρηματίας εγγυάται ότι οι εργασίες που διεξάγει συμμορφώνονται με τη Συμφωνία και εκτελούνται με σωστές τεχνικές κατασκευής και με σωστά υλικά.
3. Ο Καταναλωτής δεν θα μπορεί να επικαλεστεί πλέον τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εάν ο ίδιος ή κάποιο τρίτο μέρος προβεί σε επισκευή ή άλλη σχετική εργασία στο αντικείμενο που παραδόθηκε από τον Επιχειρηματία, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Επιχειρηματία, ή εάν ο ίδιος ο Καταναλωτής ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση των παραδοθέντων αγαθών με τη Συμφωνία. Αυτή η διάταξη δεν αίρει τα δικαιώματα του Καταναλωτή σε περίπτωση που ο Επιχειρηματίας δεν συμμορφωθεί με τη Συμφωνία.

Άρθρο 8 – Πολιτική επιστροφών
1. Κατά την αγορά αγαθών, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη Συμφωνία άνευ εξηγήσεων μέσα σε διάστημα 14 ημερών. Αυτό το διάστημα ξεκινά την επόμενη ημέρα από τη λήψη του προϊόντος από τον Καταναλωτή.

2. Ο Επιχειρηματίας αποκλείει τα δικαιώματα ακύρωσης του Καταναλωτή, σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, για αγαθά:
α. που έχουν παραδοθεί από τον Επιχειρηματία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή
β. που προορίζονται για καθαρά προσωπική χρήση
γ. που δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους
δ. που φθείρονται ή λήγουν γρήγορα
ε. που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και των οποίων η σφράγιση έχει σπάσει
στ. που έχουν αναμειχθεί αμετάκλητα με άλλα αγαθά, μετά την παράδοση
ζ. που έχουν υποστεί τροποποιήσεις ή ζημιά.
3. Ο Επιχειρηματίας αποκλείει τις επιστροφές για υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο διάστημα των 14 ημερών, εάν η παράδοση πραγματοποιήθηκε με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή και ο Καταναλωτής αποποιήθηκε ρητά το δικαίωμα επιστροφής.

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις του Καταναλωτή και έξοδα σε περίπτωση επιστροφών
1. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του δυνάμει της πολιτικής επιστροφών, ο Καταναλωτής θα χρησιμοποιήσει και θα ακολουθήσει σαφείς και λογικές οδηγίες που παρείχε ο Επιχειρηματίας με την προσφορά ή/και το αργότερο με την παράδοση.
2. Ο Καταναλωτής επιστρέφει τα αγαθά που έλαβε στον Επιχειρηματία αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός 7 ημερών από τη στιγμή που άσκησε το δικαίωμα ακύρωσης, αναγράφοντας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:                        

Rosesta Medical BV, Productieweg 14, 8061 RK, Hasselt , Ολλανδία

3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής θα μεταχειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Θα αφαιρέσει τη συσκευασία του προϊόντος μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να αξιολογήσει εάν επιθυμεί να κρατήσει το προϊόν. Εάν αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης που διαθέτει, θα επιστρέψει στον Επιχειρηματία το προϊόν, μαζί με όλα τα παρελκόμενα που παρασχέθηκαν, εάν είναι ευλόγως δυνατόν, στην αρχική κατάσταση και συσκευασία.
4. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης που διαθέτει όπως ορίστηκε στο προηγούμενο άρθρο, ο Επιχειρηματίας θα αποζημιώσει τον Καταναλωτή αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης από τον Καταναλωτή, με όλο το χρηματικό ποσό που εκείνος κατέβαλε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης.
5. Ο Καταναλωτής βαρύνεται με τα άμεσα έξοδα της επιστροφής του προϊόντος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
6. Εκτός από την περίπτωση που ο Επιχειρηματίας προσφέρθηκε να συλλέξει τα αγαθά βάσει της λυθείσας Συμφωνίας, ο Καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει συμμόρφωση με την αποζημίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, μόνο αφού ο Επιχειρηματίας έχει παραλάβει τα αγαθά ή ο Καταναλωτής έχει αποδείξει ότι επέστρεψε τα αγαθά.

Άρθρο 10 – Ακύρωση
1. Εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη Συμφωνία χωρίς χρέωση, εάν συμφωνήσει σε αυτό και ο Επιχειρηματίας.
2. Ο Επιχειρηματίας μπορεί να παρεκκλίνει από την προηγούμενη παράγραφο υπέρ του Καταναλωτή.
3. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν ισχύουν εάν ο Καταναλωτής ασκεί νόμιμα το δικαίωμα της ακύρωσης.  

Άρθρο 11 – Παράδοση
1. Ο Επιχειρηματίας θα επιδείξει τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά την παράδοση δυνάμει της Συμφωνίας.
2. Ο Επιχειρηματίας θα παραδώσει το προϊόν το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραγγελία του Καταναλωτή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος παράδοσης μεταξύ Επιχειρηματία και Καταναλωτή.
3. Η ευθύνη για το προϊόν μεταβιβάζεται στον Καταναλωτή αφότου παραλάβει το προϊόν.
4. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ή αγοράσει το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που καθίστανται διαθέσιμα στον Καταναλωτή από τον Επιχειρηματία. 

Άρθρο 12 – Πληρωμή
1. Ο πελάτης καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό στο Fertilily.com στο νόμισμα που ορίζεται στο τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στο τιμολόγιο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ των μερών.
2. Εάν ο Καταναλωτής δεν καταβάλει το πλήρες ποσό, θα λάβει υπενθύμιση στην οποία θα ζητείται η καταβολή του πλήρους ποσού χωρίς πρόσθετη χρέωση, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που ο Καταναλωτής έλαβε την υπενθύμιση.
3. Εάν ο Καταναλωτής δεν ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση πληρωμής του μετά το πέρας της δεύτερης προθεσμίας (μετά την υπενθύμιση), ο Επιχειρηματίας δικαιούται να ανακτήσει το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με νόμιμο τόκο και έξοδα είσπραξης, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 12, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Άρθρο 13 – Νόμιμος τόκος και εξώδικες δαπάνες
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ενός οφειλόμενου ποσού, το παραλαμβάνον μέρος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει νόμιμο τόκο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 6: 119 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα από την ημέρα που σημειώθηκε η αθέτηση υποχρέωσης.
2. Οι εξώδικες δαπάνες που πραγματοποιεί ένα μέρος για την αποπληρωμή ενός χρέους επιβαρύνουν το υπερήμερο μέρος. Το ύψος αυτών των εξώδικων δαπανών είσπραξης υπόκειται σε νόμιμα όρια. Επιτρέπεται η παρέκκλιση από αυτό το ύψος προς όφελος του Καταναλωτή.

Άρθρο 14 – Ευθύνη
1. Ο Επιχειρηματίας φέρει ευθύνη έναντι του Καταναλωτή για τυχόν ζημιές που απορρέουν από την αδυναμία εκπλήρωσης της Συμφωνίας από τον Επιχειρηματία, εκτός εάν η εν λόγω αδυναμία δεν οφείλεται στον Επιχειρηματία ή στους συνεργάτες από τους οποίους λαμβάνει υπηρεσίες για την εκπλήρωση της Συμφωνίας.
2. Ο Επιχειρηματίας αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν τραυματισμό κάποιου προσώπου, που προκλήθηκε κατά την εκπλήρωση της Συμφωνίας, και μόνο στην περίπτωση που ο Επιχειρηματίας μπορεί να θεωρηθεί κατασκευαστής υπό την έννοια που ορίζει το Άρθρο 6: 187, παράγραφος 2 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα.
3. Ο Καταναλωτής φέρει ευθύνη έναντι του Επιχειρηματία για τυχόν ζημιές που απορρέουν από την αδυναμία εκπλήρωσης της Συμφωνίας από τον Καταναλωτή, εκτός εάν η εν λόγω αδυναμία δεν οφείλεται στον Καταναλωτή.
4. Τυχόν ζημιές σε προϊόντα που υποβλήθηκαν σε επισκευή ή/και άλλη επεξεργασία και που, λόγω παλαιότητας, ενέχουν αυξημένο κίνδυνο ζημιάς γίνονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Καταναλωτή, εφόσον ο Επιχειρηματίας έχει ενημερώσει εκ των προτέρων τον Καταναλωτή για την εν λόγω ενέργεια.

Άρθρο 15 – Μη συμμόρφωση με τη Συμφωνία
1. Εάν ένα από τα μέρη δεν συμμορφωθεί με τη Συμφωνία, το άλλο μέρος δικαιούται να προβεί σε λύση της συμφωνίας, εκτός εάν η εκάστοτε έλλειψη δεν δικαιολογεί τη λύση, δεδομένης της περιορισμένης σημασίας της.

2. Εάν το Fertilily.com αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τον Καταναλωτή λόγω ανωτέρας βίας, η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ανασταλεί για το διάστημα που διαρκεί η κατάσταση ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 16 – Παρακράτηση της κυριότητας και δικαίωμα παρακράτησης
1. Ο Επιχειρηματίας διατηρεί την κυριότητα των Προϊόντων που παραδόθηκαν μέχρι να καταβληθεί το πλήρες ποσό συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που απορρέουν από το Άρθρο 11, παράγραφο 3, κατά παρέκκλιση τυχόν δικαιωμάτων που διαθέτει ο Καταναλωτής δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου.
2. Μετά την επισκευή των παραδοθέντων αγαθών, ο Επιχειρηματίας δικαιούται να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του για παρακράτηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επιχειρηματίας θα διατηρήσει την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι να αποπληρωθούν πλήρως όλα τα εκκρεμή τιμολόγια για τα παραδοθέντα αγαθά. Ο Επιχειρηματίας δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης εάν εκτελέσει ορισμένες υπηρεσίες με δική του πρωτοβουλία ή προβεί σε εργασίες τις οποίες δεν έχει ζητήσει ο Καταναλωτής. 

Άρθρο 17 – Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
1. Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του Προϊόντος ή άλλα υλικά (π.χ.: αναλύσεις, λειτουργικούς σχεδιασμούς, αναφορές, προσφορές κ.λπ.), τα οποία κατέχει το Fertilily.com και τα οποία παρουσιάζονται στον Καταναλωτή ή καθίστανται διαθέσιμα με οποιονδήποτε τρόπο, ανήκουν αποκλειστικά στο Fertilily.com ή στους προμηθευτές του. Ο Καταναλωτής κατέχει τα δικαιώματα χρήσης που χορηγούνται ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό σε γραπτό έγγραφο υπογεγραμμένο από το Fertilily.com και τον Πελάτη.

2. Ο πελάτης γνωρίζει ότι τα Προϊόντα ή/και άλλα υλικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και εμπορικά μυστικά του Fertilily.com ή των προμηθευτών του, και αναλαμβάνει να διατηρήσει εμπιστευτικά αυτά τα Προϊόντα ή/και άλλα υλικά και να μην τα γνωστοποιήσει ή χρησιμοποιήσει σε τρίτο μέρος.
3. Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή ή τροποποίηση ή αντιγραφή των Προϊόντων ή μέρους τους από τον Καταναλωτή.
4. Το Fertilily.com δηλώνει ότι εξ όσων γνωρίζει, τα Προϊόντα δεν παραβιάζουν κανένα ισχύον δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Σε περίπτωση αξίωσης τρίτων μερών αναφορικά με παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων, το Fertilily.com μπορεί, εάν χρειαστεί, να αντικαταστήσει ή να αλλάξει το σχετικό Προϊόν ή να προβεί σε λύση της Συμφωνίας εν όλω ή εν μέρει. Ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε λύση της Συμφωνίας μόνο στον βαθμό που δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται η τήρηση της Συμφωνίας από πλευράς του.
5. Σε περίπτωση αξίωσης τρίτου μέρους αναφορικά με παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορά τα Προϊόντα, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως το Fertilily.com. Μόνο το Fertilily.com δικαιούται να αμυνθεί –και για λογαριασμό του Πελάτη– ή να προβεί σε νομικές ενέργειες έναντι του εν λόγω τρίτου μέρους ή να καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό με το τρίτο μέρος. Ο καταναλωτής θα απέχει από τη λήψη τέτοιων μέτρων, στον βαθμό που αυτό αναμένεται εύλογα από εκείνον. Σε κάθε περίπτωση, ο Καταναλωτής και το Fertilily.com θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν.

Άρθρο 18 – Καταγγελίες
1. Ο Καταναλωτής πρέπει να υποβάλει καταγγελία για ενδεχόμενο ελαττωματικό προϊόν ή/και ελαττωματική υπηρεσία, περιγράφοντας το ελάττωμα όσο το δυνατόν πληρέστερα και ακριβέστερα, και να την αποστείλει στον Επιχειρηματία μέσω της διεύθυνσης support@fertilily.com εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο Καταναλωτής διαπίστωσε ή θα διαπίστωνε εύλογα το ελάττωμα. Η ενημέρωση του Επιχειρηματία εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση θεωρείται σε κάθε περίπτωση έγκαιρη.
2. Ο Καταναλωτής πρέπει πάντα να δίνει στον Επιχειρηματία το περιθώριο να ενημερωθεί για την εκάστοτε καταγγελία και να προβεί σε αντικατάσταση ή επισκευή των παραδοθέντων αγαθών.
3. Εάν η αντικατάσταση ή επισκευή, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν είναι δυνατή ή δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον Επιχειρηματία, ή εάν ο Επιχειρηματίας δεν προβεί σε αντικατάσταση ή επισκευή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και χωρίς σοβαρή προσπάθεια, ο Καταναλωτής δικαιούται να προβεί σε λύση της Συμφωνίας.

Άρθρο 19 – Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδιο δικαστήριο
1. Όλες οι διαφορές που σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και κάθε Συμφωνία, διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.
2. Όλες οι διαφορές θα παραπέμπονται αποκλειστικά σε αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικός χειρισμός βάσει νόμου.

Άρθρο 20 – Αλλαγές
1. Οι παραπάνω διατάξεις δεν ισχύουν σε περίπτωση που ο Καταναλωτής και ο Επιχειρηματίας έχουν συμφωνήσει να παρεκκλίνουν υπέρ των Γενικών Όρων. Κρίνεται σκόπιμο τέτοιου είδους συμφωνίες να συνάπτονται γραπτώς.

 

 

Κύλιση προς τα επάνω