Warunki ogólne

Warunki Ogólne

I. Ogólne
1. Fertilily.com jest inicjatywą, nazwą handlową oraz częścią Rosesta Medical BV.
2. Fertilily.com tworzy i przyjmuje zamówienia na dostawę wyrobów medycznych i akcesoriów oraz usług w tym zakresie, w najszerszym możliwym ujęciu.
3. Rosesta Medical BV obsługuje zamówienia i dostawy wyżej wymienionych towarów i usług do klientów prywatnych oraz na rynek profesjonalny.

II. Definicje
Poniższe definicje obowiązują w Ogólnych Warunkach Handlowych:
Produkty: wyroby medyczne oraz powiązane przedmioty, usługi związane ze wsparciem poczęcia.
Sprzedający: Rosesta Medical BV lub przedstawicielstwo.
Klient: osoba fizyczna lub osoba prawna kontaktująca się z Fertilily.com lub ze Sprzedającym celem zawarcia Umowy.
Umowa: każda Umowa na Odległość dotycząca zakupu materialnej rzeczy ruchomej, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, każda jej zmiana lub uzupełnienie, jak również wszelkie czynności prawne w przygotowaniu i wykonaniu tej Umowy.
Umowa zawarta na odległość: Umowa, do zawarcia której wykorzystywana jest jedna lub więcej technik komunikacji na odległość, takich jak na przykład internet.

III. Zastosowanie
1. Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert Sprzedającego oraz wszystkich Umów na Odległość zawartych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w odniesieniu do Produktów.
2. Ogólne Warunki Handlowe są dostępne na stronie internetowej. Przed realizacją zamówienia, Klient musi przystać na Ogólne Warunki Handlowe poprzez kliknięcie zgody w odpowiednim polu i dopiero wtedy potwierdzić złożenie zamówienia. Klienci mogą zapisać i wydrukować Ogólne Warunki Handlowe oraz szczegóły zamówienia, korzystając z funkcji zachowywania kopii, dostępnej na stronie internetowej.
3. Ogólne Warunki Handlowe użyte przez Klienta lub inne Ogólne Warunki Handlowe nie mają zastosowania. Klient może polegać na warunkach alternatywnych i/lub dodatkowych warunkach, jeśli i o ile Fertiliy.com akceptuje je na piśmie. Takie alternatywne lub dodatkowe Ogólne Warunki Handlowe nie wpływają w żaden sposób na zastosowanie innych zapisów Ogólnych Warunków Handlowych i mają zastosowanie wyłącznie do Umowy, której bezpośrednio dotyczą i na które została wydana pisemna zgoda.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ogólnych Warunkach Handlowych i/lub uzupełniania ich. Jednak, zmiany oraz uzupełniania nie mają zastosowania do już istniejących Umów.

IV. Informacje wstępne
1. Przed zawarciem Umowy, Sprzedający dostarczy Klientowi wszelkie informacje wymagane przepisami prawa na piśmie lub w formie umożliwiającej zapisanie ich w przystępny sposób przez Klienta na trwałym nośniku pamięci, w tym, lecz nie wyłącznie:
a. adres siedziby Sprzedającego, do której Klient może się udać;
b. warunki zwrotu towaru przez Klienta lub jasno określone wyjątki, w których zwrot towaru jest niemożliwy;
c. informację na temat gwarancji i serwisu podsprzedażowego;
d. informację zawartą w dziale V, pkt. 2, chyba że informacja taka została już Klientowi dostarczona;

V. Ceny
1. Cena przedstawiona w ofercie Sprzedającego ma zastosowanie jako cena Produktów, które mają zostać dostarczone.
2. Jeśli istnieją jakieś dodatkowe koszty takie jak koszty transportu, koszty dostarczenia czy koszty wysyłki, które ma pokryć Klient, Sprzedający musi dostarczyć taką informację Klientowi przed zawarciem Umowy.
3. Wszystkie ceny są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
4. Rabaty są uznawane jednorazowo. Przyznane wcześniej rabaty nie wiążą Fertilily.com w żaden sposób w przypadku przyszłych Umów.

VI. Sformułowanie Umowy
1. Oferta Fertilily.com informująca o dostępności Produktów na stronie jest zaproszeniem Klienta do złożenia zamówienia i nie jest wiążąca dla Sprzedającego. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Klienta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w dowonym momencie. Jeśli Sprzedający korzysta z prawa do odmowy realizacji zamówienia, Sprzedający informuje o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe, po otrzymaniu zamówienia.
3. Po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający dostarcza Klientowi potwierdzenie treści zawartej umowy drogą emailową.
4. Informacja, zdjęcia, ogłoszenia, reklama, cytaty etc., umieszczone na stronie internetowej, przesłane mailem lub za pośrednictwem innej formy komunikacji, zawierające ofertę oraz najważniejsze cechy charakterystyczne Produktów, są przedstawiane tak dokładnie, jak to możliwe. Jednak Sprzedający nie gwarantuje, że wszystkie oferty i Produkty są dokładnym odzwierciedleniem podanej informacji, chyba że informacja ta będzie zawarta w Umowie.

VII. Realizacja Umowy
1. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony produkt odpowiada Umowie oraz jest zgodny z komunikacją prowadzoną przez Sprzedającego oraz jego dostawców. Sprzedający gwarantuje także, że produkt posiada właściwości wymagane do jego zamierzonego stosowania.
2. Sprzedający gwarantuje, że wykonauje pracę zgodnie Umową, przy zachowaniu najwyższej jakości i przy użyciu właściwych materiałów.
3. Klient nie może domagać się realizacji postanowień z pkt. 1 i 2., jeśli samodzielnie lub przy udziale osób trzecich, bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedającego, dokonuje napraw lub innych powiązanych prac przy produkcie dostarczonym przez Sprzedającego, lub kiedy Klient ponosi winę za to, że dostarczony produkt mu nie odpowiada. Niniejsze postanowienie nie wyłącza praw Klienta w momencie, gdy Sprzedający nie spełnia warunków Umowy.

VIII. Polityka zwrotów
1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres ten liczy się od dnia następującego po dniu otrzymania Produktu przez Klienta.
2. Sprzedający ma prawo odmówić Klientowi prawa do odstąpienia od Umowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w przypadku towarów:
a. które zostały dostarczone przez Sprzedającego zgodnie ze specyfikacją Klienta;
b. które mają wyraźnie osobisty charakter;
c. które nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter;
d. które mogą popsuć się lub starzeć w krótkim czasie;
e. które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których opakowanie zostało otwarte;
f. które zostały bezpowrotnie zmieszane z innymi towarami po dostawie;
g. które uległy zmianie lub uszkodzeniu po dostawie;
3. Sprzedający wyklucza zwroty za usługi, które zostały w pełni wykonane w terminie 14 dni, jeżeli dostawa została dokonana za wyraźną zgodą Klienta, a Klient wyraźnie zrzekł się prawa zwrotu.

IX. Obowiązki Klienta i koszty w przypadku zwrotów
1. Aby skorzystać z przysługujących mu praw wynikających z polityki zwrotów, Klient skorzysta z i zastosuje się do jasnych i rozsądnych instrukcji przekazanych przez Sprzedającego wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.
2. Klient zwraca otrzymany towar do Sprzedającego niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, podając ZWROT:
Rosesta Medical BV, Productieweg 14, 8061 RK, Hasselt, the Netherlands
3. W okresie umożliwiającym dokonanie zwrotu, Klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje produkt tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby móc ocenić, czy chce go zatrzymać. Jeśli zdecyduje się skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami – o ile to możliwe – w oryginalnym stanie i opakowaniu do Sprzedającego.
4. Jeżeli Konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Klienta, zwróci całą wpłaconą przez Klienta kwotę, w tym koszty dostawy.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że uzgodniono inaczej.
6. O ile Sprzedający nie zaproponował Klientowi na podstawie odstąpionej Umowy odbioru towaru, Klient może żądać uwzględnienia zwrotu, o którym mowa w pkt. 4., dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego towaru lub po wykazaniu przez Klienta że zwrócił towar.

X. Anulowanie
1. Przed dostawą, Klient może bezpłatnie odstąpić od Umowy po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
2. Sprzedający może odstąpić od poprzedniego akapitu na korzyść Klienta.
3. Powyższe punkty 1. i 2. nie mają zastosowania, jeżeli Klient skorzysta z uzasadnionego prawa do odstąpienia od Umowy.

XI. Dostawa
1. Sprzedający wykaże się najwyższą możliwą starannością przy realizacji Umowy.
2. Sprzedający dostarczy Produkt tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że Klient i Sprzedający ustalili inny termin dostawy.
3. Odpowiedzialność za Produkt przechodzi na Klienta z chwilą otrzymania przez niego produktu.
4. Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówionych lub zakupionych Produktów możliwie jak najszybciej po umożliwieniu tego Klientowi przez Przedsiębiorcę.

XII. Płatności
1. Klient zapłaci Fertilily.com należną kwotę w walucie podanej na fakturze w terminie podanym na fakturze, chyba że strony ustalą inaczej.
2. Jeżeli Klient nie dokona płatności pełnej kwoty, otrzyma przypomnienie z prośbą o dokonanie płatności (bez dodatkowych opłat) w ciągu 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał przypomnienie.
3. Jeżeli Klient nie wywiąże się w pełni ze swoich zobowiązań płatniczych po upływie drugiego terminu (po przypomnieniu ze strony Sprzedającego), Sprzedający ma prawo odzyskać należność wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami egzekucji, o których mowa w pkt. 1.2, bez dalszego powiadamiania. .

XIII. Interes prawny i koszty pozasądowe
1. W przypadku zwłoki w płatności należnej kwoty, strona otrzymująca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych w rozumieniu art. 6: 119 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, począwszy od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie.
2. Koszty pozasądowe, które strona ponosi w celu spłaty długu, mogą obciążać stronę niewywiązującą się w Umowy. Wysokość tych pozasądowych kosztów windykacyjnych podlega ograniczeniom prawnym. Istnieje możliwość odstąpienia od nich na korzyść Klienta.

XIV. Odpowiedzialność
1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za szkody powstałe na skutek niewykonania Umowy przez Sprzedającego, chyba że wady tej nie można przypisać Sprzedającemu ani jego współpracownikom, z usług których Sprzedający korzysta przy realizacji Umowy.
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania Umowy przez osoby w przypadkach, w których Sprzedający może być postrzegany jako producent w rozumieniu art. 6: 187 ust. 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
3. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za szkody wynikające z uchybień po stronie Klienta w realizacji Umowy, chyba że wady tej nie można przypisać Klientowi.
4. Uszkodzenia Produktów przeznaczonych do naprawy i/lub innej obróbki, które ze względu na wiek pociągają za sobą zwiększone ryzyko powstania szkody, występują na rachunek i ryzyko Klienta, pod warunkiem, że Sprzedający poinformuje Klienta przed takim działaniem.

XV. Niezgodność z Umową
1. Jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się z Umowy, druga strona jest uprawniona do rozwiązania Umowy, chyba że uchybienie, wada, ze względu na ograniczony jej zakres, nie uzasadnia rozwiązania Umowy.
2. Jeżeli Fertilily.com nie może wypełnić swoich zobowiązań wobec Klienta z powodu działania Siły Wyższej, realizacja tych zobowiązań zostanie zawieszona na czas trwania okoliczności siły wyższej.

XVI. Zachowanie tytułu własności i prawo do zatrzymania
1. Sprzedający zachowuje własność dostarczonych Produktów do czasu otrzymania pełnej zapłaty, w tym wszelkich kosztów wynikających z Działu XI, pkt. 3., bez względu na uprawnienia przysługujące Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Przy naprawie dostarczonego towaru, Sprzedający jest uprawniony do skorzystania z ustawowego prawa zatrzymania. W takim przypadku Sprzedający zachowuje własność dostarczonych towarów do czasu otrzymania przez Sprzedającego pełnej zapłaty wszystkich zaległych faktur za dostarczone towary. Sprzedającemu nie przysługuje prawo zatrzymania, jeżeli z własnej inicjatywy wykonuje określone usługi lub wykonuje pracę, której Klient nie zlecił.

XVII. Własność intelektualna
1. Prawa autorskie, jak również wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich Produktów lub innych materiałów (takich jak: analizy, projekty funkcjonalne, raporty, wyceny itp.) posiadane przez Fertilily.com prezentowane Klientowi lub udostępniane w jakikolwiek sposób, są wyłączną własnością Fertilily.com lub jej dostawców, a Klient uzyskuje prawa użytkownika wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków, chyba że pisemny dokument podpisany przez Fertilily.com i Klienta, wyraźnie stanowi inaczej.
2. Klient jest świadomy, że Produkty i/lub inne materiały, o których mowa w pkt. 1. niniejszego działu, mogą zawierać informacje poufne i tajemnice handlowe Fertilily.com lub jego dostawców, a Klient zobowiązuje się do zachowania tych Produktów i/lub innych materiałów poufnych i nie ujawniania ich ani nie wykorzystywania przez osoby trzecie.
3. Klientowi nie wolno zmieniać Produktów, modyfikować ani kopiować Produktów lub jakiejkolwiek ich części.
4. Fertilily.com oświadcza, że ​​zgodnie z jego najlepszą wiedzą, Produkty nie naruszają żadnych obowiązujących praw własności intelektualnej osób trzecich. W przypadku roszczenia osób trzecich, w związku z naruszeniem tych praw, Fertilily.com może w razie potrzeby wymienić lub zmienić odpowiedni Produkt lub rozwiązać Umowę w całości lub w części. Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy tylko wtedy, gdy nie można racjonalnie oczekiwać od niego utrzymania Umowy.
5. Klient niezwłocznie poinformuje Fertilily.com o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej w odniesieniu do Produktów w przypadku takiego roszczenia i tylko Fertilily.com jest uprawnione do obrony przed, w tym – także w imieniu Konsumenta – lub w celu podjęcia działań prawnych, przeciwko tej osobie trzeciej lub ugody z tą osobą trzecią. Klient powstrzyma się od takich środków, o ile można tego racjonalnie oczekiwać od niego. We wszystkich przypadkach Klient i Fertilily.com będą dążyć do współpracy.

XVIII. Skargi
1. Klient musi złożyć reklamację dotyczącą wadliwego produktu i/lub usługi, tak kompletną i jasno opisaną, jak to możliwe, i przesłać Sprzedającemu na adres support@fertilily.com w rozsądnym terminie, po stwierdzeniu wady przez Klienta. Poinformowanie Sprzedającego w ciągu miesiąca od stwierdzenia wady, jest uznane za właściwy czas.
2. Klient musi zawsze umożliwić Sprzedającemu uwzględnienie reklamacji oraz zorganizowanie wymiany lub naprawy dostarczonego towaru.
3. Jeżeli wymiana lub naprawa, o której mowa w poprzednim punkcie, nie jest możliwa lub nie można jej żądać od Sprzedającego, albo jeżeli Sprzedający nie zadba o wymianę lub naprawę w rozsądnym terminie i bez włożenia poważnego wysiłku, wówczas Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy.

XIX. Prawo właściwe, właściwy sąd
1. Wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami, a także każdą Umową, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Wszystkie spory, o ile prawo nie stanowi inaczej, będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Amsterdamie.

XX. Zmiany
1. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania w przypadku, gdy Klient i Sprzedający uzgodnili odstępstwo na korzyść Ogólnych Warunków. Wskazane jest zawarcie takich ustaleń na piśmie.

Przewiń do góry