ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen
1. Fertilily.com is een initiatief, handelsnaam en onderdeel van Rosesta Medical BV.
2. Fertilily.com houdt zich bezig met- en neemt opdrachten aan betreffende levering van medische hulpmiddelen en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.
3. Rosesta Medical BV houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Producten : medische hulpmiddelen en aanverwante zaken en diensten ter bevordering van de conceptie.
De Ondernemer : Rosesta Medical BV of een van zijn vertegenwoordigers.
De Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fertilily.com of Ondernemer in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
Overeenkomst : Iedere Overeenkomst op afstand met betrekking tot de koop van een roerende zaak die wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
Overeenkomst op afstand: De Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld via internet.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes op afstand van de Ondernemer en Overeenkomst op afstand gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, met betrekking tot de Producten.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website. Voordat een bestelling kan worden verzonden, dient de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden door het desbetreffende selectievakje aan te vinken en op de knop voor uiteindelijke verzending te klikken. Klanten kunnen de Algemene Voorwaarden en de details van de bestelling opslaan en afdrukken met behulp van de functies die beschikbaar zijn op de website om de
opgeslagen kopie permanent beschikbaar houden.
3. Algemene Voorwaarden die door de klant worden gehanteerd of andere Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing. De klant kan slechts beroep doen op alternatieve en/of aanvullende voorwaarden indien en voor zover Fertilily.com dat schriftelijk aanvaardt.
Dergelijke alternatieve of aanvullende Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor zij specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Ondernemer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden en/of deze aan te vullen. Echter, dergelijke wijzigingen en aanvullingen zullen niet van toepassing zijn op reeds gesloten Overeenkomst.

Artikel 4 – Informatie vooraf
1. De Ondernemer zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de consument alle op grond van de wet benodigde relevante informatie schriftelijk, of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen, waaronder, maar niet beperkt tot:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 5 lid 2 opgenomen gegevens, tenzij deze al eerder aan de Consument zijn verstrekt.

Artikel 5 – Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren Producten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer.
2. Indien er eventuele extra kosten, zoals vracht-, leverings- of portokosten, in rekening gebracht worden bij de Consument, dient de Ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst specifiek aan de Consument te vermelden.
3. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.
4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Fertilily.com op geen enkele wijze voor een latere Overeenkomst.

Artikel 6 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Elke verklaring van Fertilily.com op de website over de beschikbaarheid van Producten vormt een uitnodiging om een aanbod te doen en omvat geen bindende aanbieding door Ondernemer. Een Overeenkomst wordt gesloten zodra Ondernemer de bestelling van de Consument bevestigt.
2. Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen van klanten te allen tijde te weigeren. Als Ondernemer gebruikmaakt van het recht om een bestelling te weigeren, stelt Ondernemer de klant hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling op de hoogte.
3. Bij bevestiging van de bestelling biedt Ondernemer de klant de bevestiging van de inhoudvan de Overeenkomst zoals gesloten per e-mail.
4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, advertenties, offertes etc. die op de website zijn geplaatst of per e-mail of andere communicatiemiddelen zijn verzonden over aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Ondernemer garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie tenzij de informatie is aangewezen als contractuele informatie.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. De Ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de Overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die de Ondernemer en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn.
2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. De Consument kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan Consument zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde niet meer conform is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten die de Consument heeft als de Ondernemer tekortschiet in de
nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van goederen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst opAfstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.
2. De Ondernemer sluit het herroepingsrecht van de Consument uit, conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen, voor goederen:
a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken;
f. die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
g. aan het geleverde wijzigingen of beschadigingen zijn aangebracht.
3. De Ondernemer sluit het herroepingsrecht uit voor diensten die volledig zijn uitgevoerd binnen de bedenktijd, indien de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen en de Consument uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op ontbinding.

Artikel 9 – Verplichtingen Consument en kosten in geval van herroeping
1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies opvolgen.
2. De Consument zendt de door hem ontvangen goederen onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na het inroepen van het herroepingsrecht terug aan de Ondernemer op het volgende adres onder vermelding van RETOUR:
Rosesta Medical BV, Basicweg 11d, 3821 BR Amersfoort, Nederland
3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer Retourneren.
4. Indien de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht zoals bedoeld in het voorgaande artikel zal de Ondernemer onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring van de Consument alle van de Consument ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten.
5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij anders overeengekomen.
6. Tenzij de Ondernemer heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst op Afstand geleverde goederen zelf af te halen, kan de Consument pas nakoming vorderen van de in lid 4 bedoelde verbintenis, nadat de Ondernemer de goederen heeft ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen terug heeft gezonden.

Artikel 10 – Annulering
1. Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de Consument de vereenkomst na overleg met Ondernemer kosteloos annuleren.
2. De Ondernemer kan in het voordeel van de Consument afwijken van het voorgaande lid.
3. De voorgaande leden zijn niet van toepassing indien de Consument gebruikmaakt van een aan hem toekomend herroepingsrecht.

Artikel 11 – Levering
1. De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De Ondernemer zal de Producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Consument leveren, tenzij de Consument en de Ondernemer een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
3. Het product is voor risico van de Consument wanneer de Consument het product heeft ontvangen.
4. De Consument is verplicht om de bestelde c.q. gekochte Producten af te nemen zo snel mogelijk nadat deze door de Ondernemer aan de Consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12 – Betaling
1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Fertilily.com betalen, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Indien de Consument in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Consument kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat de Consument de aanmaning heeft ontvangen, tot gehele betaling over te gaan.
3. Indien de Consument ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 12 over te gaan.

Artikel 13- Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ontvangende partij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
Daarvan kan in het voordeel van de Consument worden afgeweken

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Ondernemer in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Ondernemer dan wel aan personen van wier hulp de Ondernemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.
2. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel bij het uitvoeren van de Overeenkomst toegebracht aan personen in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de Consument niet kan worden toegerekend.
4. Schade aan Producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits de Ondernemer dit van te voren aan de Consument heeft medegedeeld.

Artikel 15– Niet-nakoming van de Overeenkomst
1. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Indien Fertilily.com door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
2. De Ondernemer is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). De Ondernemer zal in dat geval het geleverde onder zich houden totdat de Consument alle openstaande facturen die betrekking hebben op het geleverde alsnog volledig heeft betaald. Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Producten of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Fertilily.com aan Consument worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Fertilily.com of diens toeleveranciers, en Consument verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk
worden toegekend, tenzij in een door Fertilily.com en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Fertilily.com of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Consument verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
3. Het is Consument niet toegestaan om de Producten te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
4. Fertilily.com verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Fertilily.com zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer
heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
5. Afnemer zal Fertilily.com onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden terzake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Fertilily.com bevoegd daartegen – mede namens Consument – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Consument zal zich van zulke maatregelen
onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Consument Fertilily.com zijn medewerking verlenen.

Artikel 18 – Klachten
1. De Consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de Ondernemer via support@fertilily.com, binnen bekwame tijd nadat de Consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kennisgeving binnen een maand na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
2. De Consument dient de Ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
3. Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van de Ondernemer worden gevergd, of draagt de Ondernemer niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de Consument gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst , is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 20 – Wijzigingen
1. Het in hier boven bepaalde laat onverlet dat de Consument en de Ondernemer individuele
afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de Consument van deze Algemene
Voorwaarden wordt afgeweken. Het verdient aanbeveling dergelijke afspraken
schriftelijk vast te leggen.

Schuiven naar boven